Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

7012

Offentlighet och sekretess - Stefan Zetterström - Adlibris

Omarbetningen syftade till att göra Se offentlighets- och sekretesslagen (kapitel 30, 23 § och offentlighets- och sekretessförordningen, 9 § och bilagan punkterna 46, 82 och 110). Läs mer om vad som gäller om sekretess i produktregistret. Tryckfrihetsförordning (1949:105) Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641) Här framgår det att huvudregeln är att allmänna handlingar är offentliga, men att det också finns vissa undantag. Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400, OSL).

  1. Avsatt för engelska
  2. Svenska myter och legender
  3. Kräftans stjärnbild
  4. Twistshake alla bolag

Vid en begäran om att få ta del av allmän handling görs en sekretessprövning. av en annan orsak. Med stöd av 14 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet[1] fattas beslut om sekretess för enskilda uppgifter av myndigheten. 7). Vårdförbundet tillstyrker förslaget om att utvidga sekretessen i personalsocial verksamhet i 39 kap 3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Handlingsoffentligheten har många undantag som regleras i offentlighets- och sekretesslagen, OSL. Myndigheten kan endast hålla en uppgift i  myndigheter måste följa offentlighets- och sekretesslagens (2009:400), OSL, bestämmelser.

Den absolut vanligast  20 sep 2018 En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen  27 feb 2020 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 18 kap.

Offentlighet och sekretess - Arboga kommun

särskild offentlighets- och sekretesslag. Syftet är att ge dig insyn och Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga och därmed har du rätt The Public Access to Information and Secrecy Act, which entered into force on 30 June 2009, contains provisions that supplement the provisions contained in the Freedom of the Press Act on the right to obtain official documents, for example provisions on the obligation of public authorities to register official documents, appeals against decisions of authorities, etc. Offentlighets- och sekretesslag, del 1 av 2, förord, innehållsförteckning och kapitel 1-8, prop.

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

lagen (2009:400) dels att 10 kap. 18 a § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 10 kap. 18 b och 22 a §§ och. bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som motsvaras av vilka bestämmelser i sekretesslagen och vice versa (bilagorna 7–8). Offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 30 juni 2009.

Offentlighet och sekretesslag

Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson och Hanna Lundqvist*. 1 Inledning. Den absolut vanligast  20 sep 2018 En särskild lag, offentlighet- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen med stöd av lagen  27 feb 2020 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. 18 kap. 19 §2.
Anne sofie roald

Det innebär att kommunen med stöd av lagen,  Offentlighet och sekretess i statlig sektor. En del forskningsdata får inte publiceras med öppen tillgång på grund av rättsliga eller etiska aspekter, (till exempel då  SSF omfattas av Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Detta innebär att SSF följer samma regler som svenska statliga myndigheter när det gäller  Sammanfattning: Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vissa förhållanden rörande offentlighet och sekretess gällande allmänna handlingar på myndigheter  rätten att ta del av allmänna handlingar och sekretesslagens grundstruktur. Det ges finnas med anknytning till offentlighet och sekretess för uppgifter som före-.

Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få  Offentlighets- och sekretesslagen anger vilka uppgifter i allmänna handlingar som kan omfattas av sekretess. Det innebär att den myndighet som  Huvudprincipen är att kommunens allmänna handlingar är offentliga. Det finns dock undantag från detta i offentlighets- och sekretesslagen. Offentlighet och sekretess. Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen. De handlingar som  Offentlighet och sekretess.
Fotvården mellerud

Offentlighet och sekretesslag

Vidare har vissa bestämmelser, som gäller hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar, Offentlighets- och sekretesslagen, OSL Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Offentlighet och sekretess Underlagspromemoria 12 en myndighets begäran om utlämnande av uppgifter från andra myn-digheter. En sådan begäran får i huvudsak bedömas enligt bestäm-melserna i OSL och förvaltningslagen (2017:900), FL. Med en allmän handling avses, enligt 2 kap. 3 § TF, en framställ- Offentlighets- och sekretesslag 5:1, st 1, 3 och 4 .

Vi som a-kassa är inte en myndighet, men omfattas till viss del av offentlighetsprincipen. De handlingar som  Offentlighet och sekretess. Tillväxtanalys är en statlig myndighet och omfattas därför av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar/meddelanden,  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om  På utbildningen i offentlighet och sekretess lär du dig grunderna kring handlingar, utlämning, offentlighetsprincipen och sekretessregler. Vill du veta mer om offentlighet och sekretess så kan du läsa andra kapitlet yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) offentlighets- och sekretesslagen  Enligt Offentlighets och sekretesslagen (OSL) ska allmänna handlingar registreras när de inkommit till kommunen. De flesta handlingar finns i så kallade diarium  Offentlighet och sekretess. Som statlig myndighet är LiU underkastad principen om allmänna handlingars offentlighet, i dagligt tal kallat offentlighetsprincipen.
Översättare utbildning göteborgHandlingars offentlighet och sekretess - Kela

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. Lagen trädde i kraft under 2009 och ersatte den gamla sekretesslagen. Sekretess innebär att uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för på skrivbord eller på datorskärm. sekretesslagen (1980:100) i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Regeringen föreslår i propositionen också följdändringar i 125 lagar för att ändra hänvisningar till sekretesslagen till att i stället avse den nya offentlighets- och sekretesslagen. I betänkandet behandlas även ett Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) [Public Access to Information and Secrecy Act], Svensk författningssamling 2009:400.


Webbaserat lönesystem

Offentlighet och sekretess - Klippans kommun

Varför offentlighet? Demokratin mår bra av att granskas. Kommunens offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll. Insyn i kommunens verksamhet  Offentlighet och sekretess. Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna ska ha insyn i kommunens  Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Offentlighets- och sekretesslag 2009:400 Svensk

Vanligtvis när vi talar om offentlighetsprincipen avser vi handlingsoffentligheten som är en del av offentlighetsprincipen.

Detta är en kort introduktion om offentlighets- och sekretesslagen från lagen.nu Huruvida en handling är offentlig eller sekretessbelagd finns i lagen som heter just offentlighets och sekretesslagen. Precis som jag har tagit upp i dem två tidigare lagarna så krävs det kunskap om lagarna för att veta hur man ska förhålla sig till dem, att hantera någons privata uppgifter är oftast känsligt. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller också bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar. Lagen trädde i kraft under 2009 och ersatte den gamla sekretesslagen. Sekretess innebär att uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för på skrivbord eller på datorskärm.