K 22 Mer om periodiseringar

2693

K 22 Mer om periodiseringar

Summa Interimsfordringar. 0,00. 0,00. 0,00.

  1. Sveriges minsta kommun till ytan
  2. Darwin land based fishing spots
  3. Source criticism of the bible
  4. Real bnp vs nominell bnp
  5. Lagg ner

Detta innebär att företaget i samband med bokslutsarbetet både måste ta hänsyn till utgifter och inkomster som inträffat före balansdagen, respektive kommer att inträffa efter balansdagen. I bokslutet ska en periodisering, fördelning, göras så att den Det finns två typer av interimsfordringar och två typer av interimsskulder: Interimsfordringar = Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Interimsskulder = Förutbetalda intäkter och Upplupna kostnader Så det stämmer bra som du föreslår med de övergripande kontona: 1790 - Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter ingår i det som ibland benämns interimsfordringar/interimsskulder. Beloppen i posten är exklusive moms (att jämföra med posten Kundfordringar som är inklusive moms). När poster bokas debiteras kontogrupp 17 och ett intäktskonto i kontoklass 3 eller exempelvis kontogrupp 83 krediteras. D/K Konto Text Belopp Kredit 3498 Periodisering övriga intäkter, inomstatliga Kr 90 000 Debet 1678 Övriga interimsfordringar, inomstatliga Kr 90 000 Periodiseringarna vändes sedan per den 1/4-2018 av Ekonomiavdelningen, eftersom att fakturering sker under det andra kvartalet: D/K Konto Text Belopp Interimsfordringar konto 1700 Lönebidrag 28 270 Bidrag Stockholms landsting (via SIF) 75 000 Idrottslyft, skolsamverkan från 2012 20 000 Idrottslyft, skolsamverkan 40 000 Resursstöd SHIF 31 709 Synskadehelg SHIF 10 520 Specialpedagogiska, synskadehelg 23 931 Summa 229 430 Likvida medel konto 1910,1920,1921,1940,1941 Kassa 354 Plusgiro 32 222 2009-11-29 Omförs från konto 4999 till AR. blankett skickas till Ekonomiavdelningen 1226 Datorer, IB ack avskrivning 1229 Datorer, årets avskrivning 1678 Övriga interimsfordringar inomstatliga 1679 Övriga interimsfordringar utomstatliga AVRÄKNING MED STATSVERKET Utgående moms. När företaget säljer en vara eller tjänst läggs en mervärdesskatt på försäljnings- summan (normalt 25 %).

Nedan listats några vanligt förekommande konton/kontoserier med lite korta kommentarer:  Företaget betalar en årspremie på 5500 kronor för en företagsförsäkring från plusgiro. Konto.

Intäktsränta, interimsfordringar - Unicell AB Bokföringsforum

Bank. Interimsfordringar.

Untitled - Sundbybergs stad

Interimsfordringar . -T-konto med debet och kredit -Bokföringsskyldighet -Redovisningskonsult -Revisorn -Interimsfordringar -Interimsskulder -Periodisering av tillgångar Vidare har konto tillförts i anledning av att föreningen erhåller ersättning Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, både  Diverse interimsfordringar (konto 1700 & 1720). 3249. 2212. Loak (konto 1710).

Interimsfordringar konto

Interimsskulder - konto 2900. Klicka på bilden för att läsa mer om interimskonton. interimsfordringar p e r i o d i s e r i n g Interimsskuld är ett företagsekonomiskt begrepp som används i samband med bokslutsarbete. Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Goggle översät

Konto andra kortfristiga fordringar än kund- och interimsfordringar och som  Konto. 38 CARLSTADS-GILLET. 8740018109 pa. Ingående balans. 2008-10-01.

(kr). 01321 Förutbetalda kostnader FAK. 10 100 134,10. Alla fakturor som tillhör år 1991 men som förfaller 1992. Interimsfordringar/interimsskulder Interimsfordringar/interimsskulder. prepaid/deferred income/ Har du redan ett konto på Ekonomionline? Logga in här!
Hollands bar and grill tupelo ms

Interimsfordringar konto

Summa. 358121. 332176. Not 13. Kassa & bank. 2013. 2012.

Förutbetalda kostnader Företaget har t.ex. betalt en hyra för en tremånadersperiod. Då har företaget betalt månad två och tre i förskott.
Etransport carriers
Upplupen Intäkt - Upplupen intäkt - Paparone Insurance

Det finns två gruppkonton, Interimsfordringar - konto 1700. Interimsskulder - konto 2900. Klicka på bilden för att läsa mer om interimskonton. interimsfordringar p e r i o d i s e r i n g Interimsskuld är ett företagsekonomiskt begrepp som används i samband med bokslutsarbete. Interimsskulder är ett balanskonto som innehåller både upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Se hela listan på verksamt.se Interimsposter. Interimsposter är ett gemensamt namn på interimsfordringar och interimsskulder.


Läkare neurologi karolinska

Konto 1390 - Interrimsfordringar

För in de ingående balanserna enligt förtryckta T-konton på nästa sida.

K 22 Mer om periodiseringar. Interimsfordringar

En annan … Inom redovisning räknas förutbetalda kostnader och upplupna intäkter som interimsfordringar. Endast de kostnader och intäkter som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Övriga utbetalningar och inbetalningar hör till kommande räkenskapsår och måste därför periodiseras och bokas upp som tillgångar respektive skulder i bokslutet . Interimsfordringar = Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Interimsskulder = Förutbetalda intäkter och Upplupna kostnader. Så det stämmer bra som du föreslår med de övergripande kontona: … Interimsfordringar är en interimspost och avser förutbetalda kostnader, likaså upplupna intäkter.

Enligt 3 kap. 2 § ÅRL ska resultaträkningen i sammandrag visa företagets samtliga intäkter och kostnader under räkenskapsåret. Detta innebär att företaget i samband med bokslutsarbetet både måste ta hänsyn till utgifter och inkomster som inträffat före balansdagen, respektive kommer att inträffa efter balansdagen. I bokslutet ska en periodisering, fördelning, göras så att den Upplupna intäkter omfattas av begreppet interimsfordringar. Hur bokförs upplupna intäkter? En upplupen intäkt ska tas upp som: kortfristig fordran på balansräkningen eftersom det är sannolikt att företaget kommer erhålla framtida ekonomiska fördelar i form av fakturering och slutligen betald faktura, och Övriga interimsfordringar Konto Kontotext Bokslut 09 (kr) Bokslut 10 (kr) 1791 Övriga interimsfordringar 0,00 0,00 1791 Summa övriga interimsfordringar 0,00 0,00 NOT 9 Likvida medel Konto Kontotext Bokslut 09 (kr) Bokslut 10 (kr) 1911 Förskottskassa 364 500,00 256 568,00 1912 Kontantkassa, Egna medel 163 036,00 216 921,00 Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag.